Categories

Doru Stanculescu - Hai, hai, haidi, hai (Pe sub flori ma leganai)

09-07-2018 12:31 MUZiCA 04:55


285

http://www.caricaturasai.ro N-a sti nimeni ca m-am dus, Numa m-or vedea ca nu-s, Sus e cerul, larga-i lumea, Bine c-a-nfrunzit padurea. Hai, hai, hai, haidi, hai, dihai, Pe sub flori ma leganai Hai, hai, hai, haidi, hai, dihai, Pe sub flori ma leganai. Sus e cerul, larga-i lumea, N-a sti nimeni ca m-am dus, Bine c-a-nfrunzit padurea Numai or vedea ca nu-s Hai, hai, hai, haidi, hai, dihai, Pe sub flori ma leganai Hai, hai, hai, haidi, hai, dihai, Pe sub flori ma leganai.